OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě best-sport.cz, který provozuje Jan Vigh, IČO 64375650, DIČ7410252025,
adresa: U Ježíška 2713/11, 326 00 Plzeň (dále jen „zprostředkovatel“).
Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím při prodeji zboží mezi obchodní společnosti
Kokiska s.r.o., se sídlem Stráň 3, 360 01 Sadov, identifikační číslo: 02509016, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 29359 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi
prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese
www.kokiskashop.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové
rozhraní obchodu“).
1.2 Obchodní podmínky se vztahují také na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Výjimky, kdy se obchodní podmínky na tyto případy
nevztahují, jsou uvedené v jednotlivých částech.
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. SPRÁVA OBJEDNÁVKY A INFORMOVANOST
2.1 Po odeslání objednávky již kupující k objednávce nemá přístup, veškeré změny je nutné konzultovat s
prodávajícím.
2.2 Prodávající kupujícímu potvrdí elektronicky zařazení objednávky do systému, neprodleně po odeslání
objednávky kupujícím. Toto potvrzení obsahuje elektronickou verzi obchodních podmínek, platných ve chvíli
uskutečnění objednávky.
2.3 Kupující je následovně informován o dalších krocích ohledně jeho objednávky na elektronickou adresu
kupujícího, zadanou v objednávce. Tuto emailovou adresu považuje prodávající za správnou a platnou a neručí za
nedoručení emailů vzniklých z důvodu nedbalosti kupujícího, který zadal nesprávnou adresu.
2.4 Při expedici zásilky obdrží kupující informaci o dokončení objednávky, která obsahuje poučení o dodacích
podmínkách, manuály k objednaným produktům, přímý odkaz na reklamační formulář, kontaktní údaje na
prodávajícího a rekapitulaci objednávky + fakturu, která slouží zároveň jako záruční list.
2.5 Změny v objednávce popř. její zrušení před expedicí je možné nahlásit na telefonním čísle každý den PO –
NE od 8,30 do 22,30 hodin +420 776 150 650 nebo na emailové adrese info@kokiskashop.cz.
2
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského
zákoníku se nepoužije.
3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny
zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v
platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Výjimku tvoří viditelně nízká cena
způsobená možnou systémovou chybou, které již Prodávající nemohl zabránit, v tomto případě má Prodávající
nárok na zrušení objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek.
3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.
3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového
rozhraní obchodu),
3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,
3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“) a
3.4.4 fakturační a dodací informace o zákazníkovi, jmenovitě jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a
emailovou adresu.
3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje
uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nezodpovídá za možné problémy
vzniklé špatným zadáním informací v objednávce. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení
kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském
rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).
3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem expedice zásilky, o níž je kupujícímu
zasláno avízo elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se
neliší od základní sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
3
• v hotovosti ve výdejním místě prodejce na adrese Stará Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy Vary,
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího pro Českou republiku číslo účtu 2109827174/2700 vedený u
společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího pro ČR“), pro Slovenskou republiku číslo účtu
1272388007/1111 vedený u společnosti UniCredit Bank (dále jen „účet prodávajícího pro SK“),
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému internetového bankovnictví – platba on-line,
• bezhotovostní platební kartou,
• platbou na fakturu, po předchozí dohodě s prodávajícím.
4.2 Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové
bankovnictví jeho banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží
ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti
ComGate Payments,a.s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadá do systému internetového bankovnictví, jsou
chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze
informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
4.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a
dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s
dodáním zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny vč. DPH.
4.4 Prodávající má právo od kupujícího vyžadovat zálohu či jinou obdobnou platbu. O této skutečnosti je vždy
kupující informován před uzavřením kupní smlouvy.
4.5 Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
přičemž Kupující je povinen uhradit částku tak, aby v den splatnosti faktury byla již připsána na účet
Prodávajícího, jinak se Kupující ocitne v prodlení. O platbu na fakturu je důležité zažádat a Prodávající si
vyhrazuje právo na odmítnutí této žádosti s udáním důvodu. Pokud platba nebude připsána na účet
prodávajícího nejpozději v den splatnosti, je právem prodávajícího vymáhat za každý pracovní den zpoždění
pokutu ve výši 5% z kupní ceny.
4.6 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dní od uzavření kupní smlouvy. Pokud tato
objednávka nebude uhrazena do 7 kalendářních dní, může Prodávající objednávku zrušit.
4.7 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením
variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě nezadání variabilního symbolu nebo jiné
chyby kupujícího během bezhotovostní platby, prodávající neodpovídá za případné prodloužení doby dodání, než
se situace vyřeší.
4.8 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §
2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.9 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou
vždy časově omezeny. O slevě je kupující informován z obchodních sdělení zasílaných na email kupujícího, na
internetové stránce prodejce nebo z propagačních materiálů.
4.10 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po
uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Daňový doklad –
faktura nahrazuje v tomto případě záruční list.
4
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od
kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s
jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Od kupní smlouvy taktéž nelze odstoupit v případě,
že zboží bylo nakoupeno pro podnikatelské účely – tedy v objednávce zákazník uvedl IČ nebo DIČ.
5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující
v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti
(14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
využit elektronický reklamační formulář, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího, nebo zde.
Přímý odkaz na reklamační formulář je také součástí emailu o dokončení objednávky, který dostane kupující na
svůj email.
5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě,
kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud zboží nebude do 14 dnů od
zadání odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu, bude odstoupení prohlášeno za bezpředmětné a
neplatné a na základě toho bude zrušeno.
5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od vyřízení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další
náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.
5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací
smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a
případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.
5
6.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem,
než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Prodávající má nárok na změnu dopravce v objednávce, na
základě souhlasu kupujícího.
6.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6.5 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího,
jsou-li prodávajícím vydány. Dodací podmínky jsou součástí příloh obchodních podmínek.
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
7.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
obvykle používá,
7.2.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo
provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého
zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí
reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za
okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
7.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační
řád prodávajícího. Reklamační řád je součástí přílohy obchodních podmínek.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží fyzickým převzetím zboží.
8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.
1 písm. e) občanského zákoníku.
6
8.3 Kupující má právo se obrátit na reklamační oddělení prostřednictvím emailové
adresy: reklamace@kokiskashop.cz.
8.4 Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku se v případě mimosoudního
vyřizování stížností spotřebitelů může kupující obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz). Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek
stanovených příslušnými právními předpisy. V případě mezinárodního mimosoudního řešení sporů se může
kupující obrátit na ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) na webové adrese: (https://webgate.ec.europa.eu/odr).
8.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě výpisu z obchodního rejstříku. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, společnost je u úřadu vedena pod evidenčním
číslem 00055306. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště,
identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní (dále společně vše jen jako
„osobní údaje“).
9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z
kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním
osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se
zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě
znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
9.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při
objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
9.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě
osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány
třetím osobám.
9.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
9.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
9.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se
zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
7
9.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci
předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího
na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu kupujícího.
10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce
možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1 Kupujícímu může být doručováno obchodní sdělení na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho
objednávce.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že
vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních
předpisů.
12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky
kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
12.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří reklamační řád, poučení o odstoupení od kupní smlouvy, dodací
podmínky.
12.5 Kontaktní údaje prodávajícího: sídlo společnosti Kokiska s.r.o., Stráň 3, 360 01 Sadov, adresa elektronické
pošty info@kokiskashop.cz , telefon +420 776 150 650. Adresa expedičního skladu a výdejního místa: Stará
Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy Vary.

V Plzni dne 9.3.2021

1. PŘÍLOHY OBCHODNÍCH PODMÍNEK
REKLAMAČNÍ ŘÁD
8
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb.,
Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží
(dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen
„Reklamace“).
Spotřebitel je každý kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného
výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Prodávající je obchodní společnost Kokiska s.r.o., se sídlem Stráň 3, 360 01 Karlovy Vary – Sadov, IČ 02509016,
DIČ CZ02509016. Společnost Kokiska s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění
smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Vady zboží
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v
době, kdy spotřebitel věc převzal,
– má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
– se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle
používá,
– věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení
určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
– je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
– věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Práva z vady zboží
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není
vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat
jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má
spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže
věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má
spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v
případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v
případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo
značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo
pokud kupující vadu sám způsobil.
Kupující je povinen po vyzvání odeslat reklamované zboží na adresu Prodejce prvotně na vlastní náklady,
v případě uznání reklamace mu budou náklady na dopravu zpětně proplaceny.
9
Lhůty
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců
od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců,
avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční
opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.
Ostatní
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním u věci
prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z
vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto
záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje
jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ,
sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná
záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči
Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud
jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy, se smlouva od počátku ruší a
smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu
uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v
rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
Postup a vyřízení reklamace
Pro každé reklamované zboží je nutné vyplnit reklamační formulář, který je umístěn na webových stránkách
prodejce, nebo dostupný zde. Vzhledem k širokému sortimentu zboží, je každá reklamace posuzována
individuálně.
Ihned po zadání reklamace pomocí reklamačního formuláře dostane Kupující potvrzení na elektronickou adresu
o přijetí reklamace. Kupující je elektronickou cestou informován o každém kroku, který se učiní během jeho
reklamace, vč. závěrečného vyrozumění o vyřízení reklamace – ať již o jejím neuznání, nebo o jejím vyřešení.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30dnů ode dne
uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se
Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné
pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů
od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů
kupujícím.
Reklamované zboží se zasílá na adresu expedičního skladu prodejce a to: Kokiska s.r.o., Stará Kysibelská 695/73b,
360 20 Karlovy Vary. Před odesláním zboží je nutné mít reklamaci zadanou, aby Kupující znal číslo reklamace,
které je nutné uvést na vnějším balení zboží, aby byla zásilka jednoznačně identifikovaná. V případě technických
problémů se zadáním reklamačního formuláře je možné zaslat reklamaci emailem
na reklamace@kokiskashop.cz.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu
vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího
nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 18. 7. 2016. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
10
POUČENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lhůtě?
V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené
zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že
objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem v našem expedičním skladě.
V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž
rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost
neuvádí.
Jak zboží vrátit.
Před samotným vrácením zboží je nutné vyplnit elektronický reklamační formulář, kde Kupující zvolí variantu
„Chci odstoupit od smlouvy“. Odkaz na reklamační formulář je součástí emailu o dokončení objednávky a je
zveřejněn na stránkách Prodejce zde.
Zboží můžete vrátit osobně přímo na naše výdejní místo na adresu Stará Kysibelská 695/73b, 360 20 Karlovy
Vary.
Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Na vnější karton uveďte,
že se jedná o odstoupení od smlouvy a číslo objednávky, aby šlo zásilku jednoznačně identifikovat (uspíšíte tím
celý proces vyřízení). Zboží nikdy nezasílejte na dobírku! Takto zaslané zboží nebude přebráno a bude se Vám
vracet.
UPOZORNĚNÍ! Jakmile nám zboží dorazí zpět v pořádku, tak Vám bude vrácena částka za zboží, v případě, že
v objednávce byl pouze vracený kus, tak Vám bude vrácena i částka za poštovné, která byla součástí objednávky.
Poštovné, které Kupující zaplatí, za navrácení zásilky Prodejci se neproplácí! Tento náklad jde na stranu Kupujího.
Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky
o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od
smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naše reklamační oddělení (případně než
prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně
kupujícího.
Prosíme o přečtení následujících podmínek a rad k vrácení zboží.
Původní obal není nutné vracet
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má kokiskashop.cz právo na náhradu skutečně
vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové
jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být vyzkoušeno, ale je třeba myslet na náklady,
které bude mít naše společnost s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.
Ke zboží byste měli přistupovat stejně, jako když si zboží prohlídnete v obchodě pře zakoupením.
Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování,
správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen
individuálně.
Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje
za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.
11
Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující
kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení
se počítá od soboty včetně).
V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení, nejdéle do 14 dní, je potřeba, abyste nám předali
zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou
zboží k prodávajícímu.

DODACÍ PODMÍNKY
Osobní odběr
Osobní odběr je možný každý den od 8,30 do 20,30 hodin na adrese výdejního místa: Stará Kysibelská 695/73b,
360 20 Karlovy Vary. Pro osobní odběr je nutné vytvořit objednávku a poté vyčkat na výzvu k osobnímu odběru,
která přijde elektronicky na email zadaný v objednávce. Termín je možné také dohodnout na telefonu
+420 776 150 650.
Dodání zboží dopravcem
V současné době nabízíme služby dvou dopravců a to České pošty a GLS. Je na volbě zákazníka, kterou
společnost zvolí, ale v některých případech volba není možná. UPOZORNĚNÍ! Dopravní službou GLS lze zasílat
pouze zboží, které má hmotnost max. do 50 kg a nejdelší stranu kartonu max. 2 m dlouhou. Poté tímto
dopravcem nelze zasílat nějaké druhy křehkého zboží atd. O této skutečnosti je Kupující včas informován.
Převzetí zboží
Při dodání je Kupující, povinen ihned překontrolovat stav zásilky – počet balíků, neporušenost kartonů atd. a
odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Je velice důležité zhodnotit stav dodaného zboží, pokud
Kupující převezme poškozenou zásilku a poté zjistí, že je zboží také poškozené, je nutné tuto skutečnost do 2
pracovních dnů nahlásit dopravci a vyřešit s ním reklamaci.
Cena dopravy
Cena dopravy po ČR a SR se řídí platným ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Prodávajícího. Při
dodání na SR prosíme, počítejte s 1-2 pracovními dny zpoždění.
Upozorňujeme naše zákazníky, že přepravce NENÍ náš zaměstnanec a my nemůžeme nijak ovlivnit jeho jednání.
Toto se týká zejména domluvy v hodině doručení zásilky, případně jeho telefonickém avízu předem (i když to vždy
připíšeme do poznámek pro dopravce). Pokud jste nebyly spokojeni s jednáním řidiče, je nutné se vždy obrátit na
daný dispečink nebo vedoucího Vaší dodací pošty.